Hakk?m?zda

Siemens; elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon alanlar?na odaklanan, dünya ?ap?nda faaliyet g?steren etkin bir firmad?r. Enerji verimlili?i ve kaynak tasarrufu sa?layan teknolojilerin üretiminde dünyan?n ?nde gelen ?irketlerinden biri olan Siemens, ayn? zamanda enerji üretimi, enerji iletimi ve t?bbi te?histe kullan?lan sistemlerin tedarikinde de lider konumdad?r. ?irket, altyap? ve endüstri ??zümleri alan?nda ?ncü bir rol üstlenmektedir.

Siemens – Global Bir Gü? Merkezi

Siemens, 30 Eylül 2018 tarihinde sona eren 2018 mali y?l?nda 83.0 milyar € ciro ve 6.1 milyar € net kar elde etmi?tir. 30 Eylül 2018 itibar?yla ?al??an say?s? yakla??k 379,000’dir.?

?ncelikli Konular

Siemens’in ?ncelikli Konular?

Siemens’in teknik uzmanl???, kapsaml? portf?yü ve uzun y?llara dayanan deneyimi, dünya genelinde sürdürülebilir bir gelece?e ula?ma ?abas?nda ?ncü bir rol üstlenmesine yard?mc? olmaktad?r. BT, endüstri, finans ve enerji gibi alanlarda en son teknolojik geli?meleri kapsayan ??zümleri sunan Siemens’in ba?ar?l? oldu?u alanlar hakk?nda detayl? bilgi, haber, g?rü? ve referanslara buradan ula?abilirsiniz.
2020 Vizyonumuz Siemens’i ba?ar?l? bir gelece?e ta??yacak.

Stratejiye genel bak??

Dünya ?ap?nda Siemens

Dünyada Siemens

Siemens, 170 y?ldan uzun bir süredir uluslararas? alanda faaliyet ve varl?k g?steren ?irket dendi?inde akla ilk gelen isimlerden biridir. ?

?

Siemens, kendisini enerji üretimi, iletimi ve da??t?m?ndan ba?layarak ak?ll? ?ebeke ??zümleri ve elektrik enerjisinin verimli olarak kullan?lmas?na kadar uzanan elektrifikasyon de?er zinciri boyunca konumland?rm?? küresel bir gü? merkezi gibi konumland?r?r. Bunun yan?nda t?bbi g?rüntüleme ve laboratuvar te?his alanlar?nda da faaliyet g?stermektedir. ?Bugün Siemens'in dünyan?n her b?lgesinde, 200'den fazla ülkede yakla??k 379,000 ?al??an? bulunuyor. Dünya ?ap?nda üretim tesislerimizle, dünyan?n hemen her ülkesinde/b?lgesinde bulunan ofis binalar?, depolar, ara?t?rma ve geli?tirme tesisleri ve sat?? ofislerimizle faaliyet g?steriyoruz.

Worldwide Presence

Dünya ?ap?ndaki en ?nemli fuarlarda var?z. Gelin ve bizimle tan???n.

Fuar ve Etkinlikler

?? Alanlar?m?z

Ticari ?irketlerimize ve Stratejik ?irketlerimize Genel Bak??

Siemens, olu?turdu?u yal?n ?irket yap?s? sayesinde elde etti?i h?zl? büyüme ve daha gü?lü karl?l?k yoluyla, uzun vadeli de?er yaratma rotas?nda ilerlemeye devam ediyor. Yeni nesil Siemens’in ‘Sahiplik Kültürü’ ile hayata ge?irece?i Vizyon 2020+ stratejisinin temel amac?, her bir i? alan?na gü?lü Siemens markas? alt?nda daha fazla giri?im ?zgürlü?ü tan?yarak i? alanlar?n?n kendi pazarlar?na daha fazla odaklanmalar?n? sa?lamakt?r. Yeni ?irket yap?m?z hakk?nda daha fazla bilgiyi a?a??da bulabilirsiniz: