Servis

Vá? servisny partner - nepretr?ite 24/7

Základom v?etkého ?o robíme je vá? dlhodoby úspech. Na?i anga?ovaní servisní pracovníci po celom svete poskytujú ?pecifické rie?enia va?ich individuálnych vyziev a?to tak dnes ako aj v?budúcnosti. Tento záv?zok je zalo?eny na existujúcich a?budúcich d?veryhodnych partnerstvách. Va?a d?vera je na?im prís?ubom. Sme tu pre vás – servis Siemens.?

Servis pre priemysel

Inovatívny servis pre digitálnu budúcnos? priemyslu

Servis pre priemysel

Portfólio servisu pre priemysel ponúka korektívny, preventívny, prediktívny a?digitálny servis po?as celej doby cyklu ?ivotnosti produktov, strojov a zariadení – globálne a?od jedného poskytovate?a. ?i sa jedná o spreh?adnenie stavu zariadení alebo spo?ahlivé monitorovanie strojov a zariadení pri sú?asnej ich ochrane prostredníctvom bezpe?nostnych opatrení, so servisom Siemens pre priemysel sú va?e stroje a?zariadenia v?najlep?om stave.?

Servis pre energetiku

V tíme so servisom Siemens pre energetiku: základ vá?ho úspechu

Servis pre energetiku

Servis Siemens pre energetiku poskytuje optimálne rie?enia servisu va?ich ?plynovych alebo parnych turbín ako aj generátorov na zvy?enie ich efektívnosti, spo?ahlivosti, pohotovosti a?flexibility prevádzky va?ich zariadení po?as celej doby ich ?ivotného cyklu.

Siemens Healthineers Servis

Optimálne vyu?itie prístrojov Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Servis

Ke? ?ivot závisí od správnej diagnózy, potrebujete d?veru, ?e m??ete by? úspe?ní.

Na to je potrebny d?veryhodny partner, ktory pomáha zabezpe?i? správnu ?innos? prístrojov, za?kolenie personálu, optimalizáciu procesov a?vyu?itie vykonnosti digitalizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Servis Siemens Healthieers ponúka ?iroké spektrum rie?ení, prisp?sobenych va?im ?pecifickym potrebám. S?nami m??ete roz?íri? presnú medicínu, transformova? poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zlep?i? skúsenosti pacientov a?digitalizova? zdravotnú starostlivos?. Tak?e sa m??ete koncentrova? na poskytovanie odpovedí a?zdravotnú starostlivos?.

Mobility Servis

Najmodernej?í servis, ktory prispieva k?tomu,? aby ka?dy bezpe?ne a?spo?ahlivo dosiahol svoj cie?.?

Mobility Servis

S?na?imi revolu?nymi technológiami, viac ako 100 ro?nymi skúsenos?ami a?celosvetovou sie?ou odborníkom? vám pom??eme optimalizova? va?u ?innos? a?efektívnej?ie vyu?i? va?e zariadenia.?

Servis pre technológie budov

Inovatívny servis pre optimálnu vykonnos? budov?

Servis pre technológie budov

Profitujte z?ponuky ná?ho komplexného servisu na mana?ment va?ich budov. Siemens ponúka ?pecificky servis na zvládnutie sú?asnych a?budúcich vyziev a?na trvalú optimalizáciu vykonnosti va?ej budovy.?

Servis domácich spotrebi?ov

Ideálny balík slu?ieb: Vá?. Objavte individuálne mo?nosti, ako ?o najlep?ie vyu?i? svoj domáci spotrebi?

Servis domácich spotrebi?ov

Servis pre domáce spotrebi?e je vám k?dispozícii na rychlu, kompetentnú a?spo?ahlivú podporu.
M??ete tu nájs? aj návod na pou?itie a??al?iu dokumentáciu pre va?e spotrebi?e.?

Témy

Prednosti servisu

Ná? servis pokryva mnohé oblasti: priemysel, energetika, medicínska technika, technológia budov, mobilita a servis domácich spotrebi?ov. Nieko?ko predností.
Customer references

Selected Service References

Here you can find selected success stories and references from some industries.