Nasza dzia?alno?? biznesowa

Siemens w Polsce jest aktywnym partnerem polskiej gospodarki, przyczyniaj?cym si? do jej modernizacji i promuj?cym technologie, które wp?ywaj? na podniesienie poziomu ?ycia mieszkańców, zapewniaj?c przy tym efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie ska?enia ?rodowiska. Siemens w Polsce dzia?a w wielu kluczowych obszarach, koncentruj?c si? na elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji. Reprezentowany przez grup? firm oferuje klientom w Polsce pe?n? ofert? koncernu Siemens?

Urz?dzenia gospodarstwa domowego

Siemens BSH